Drift/Samba

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search


English

Hva betyr samba for deg?

Dersom du har konto på PVV har du nå muligheten til å nå hjemmekatalogen din fra en Windows maskin fra utvalgte subnett på NTNU. Du kan derfor få en enkel tilgang til brukerområdet ditt uten å måtte bruke ftp. Brukerområdet ditt virker som en vanlig stasjon på den arbeidsstasjonen du sitter på, noe som forenkler en hel del.

Hvordan opprette deg selv en sambakonto?

Før du kan ta ibruk samba tjenesten på PVV må du opprette deg et passord for tjenesten. Dette gjør du enkelt ved å logge inn på decibel.pvv.ntnu.no og kjøre denne kommandoen:

/local/samba/smbnewpasswd

Passordet blir kryptert når du logger deg opp mot samba tjeneren. Dette betyr at du ikke skal ha [[EnablePlainTextPassword]] i Registry i Windows. Om dette ikke sa deg noe, betyr det at alt er greit og du ikke trenger å gjøre noe.

Hvordan forandre samba-passord?

Dersom du senere vil forandre passord må dette gjøres med kommandoen smbpasswd. Merk at denne er forskjellig fra kommandoen du bruker når du oppretter bruker første gangen.

smbpasswd -r decibel 

Hvordan logger man seg på med samba?

Sambatjeneren ligger på decibel. For å kontrollere at brukeren din fungerer, kan du kjøre

smbclient //decibel/<brukernavn> 

innlogget på decibel.

Dersom dette fungerer, skal du kunne logge deg på NT maskinene på datasalene rundt om på NTNU. Når du er inne i NT, høyreklikker du på My Computer/Min Datamaskin og velger Map Network Drive/Koble til Nettverksstasjon. I path/bane feltet skriver du:

\\decibel.pvv.ntnu.no\<brukernavn> 

eller

\\sambapvv.pvv.ntnu.no\<brukernavn> 

Hvor i verden kan du logge deg på?

SMB-portene er sperret i NTNUs hovedrouter, så hjemmekataloger kan ikke bli eksportert til IP-adresser utenfor 129.241.0.0/16 med SMB.

Annen hjelp

I InfoWeb finnes mer hjelp for oppkobling fra Windows klienter . Merk at PVV benytter passordkryptering, noe som medfører at du ikke skal sette verdier i Registry.

Maintenance/Samba

What Does samba Mean for You?

If you have an account at PVV you have the opportunity of reaching your home directory form a windows machine from certain sub-nets at NTNU. You can therefore have simple access to your user area without having to use ftp. Your user area works as an ordinary station at the workstation you're currently using, which simplifies much.

How to Make Yourself a samba Account?

Before you can begin using the samba service at PVV you first have to make a password for the service. This you can do easily by logging in on decibel.pvv.ntnu.no and running the command:

/local/samba/smbnewpasswd

The password gets encrypted when you log in to the samba service. This means that you should not have [[EnablePlainTextPassword]] in the registry in Windows. If this didn't tell you anything, it means that it is ok and that you don't need to do anything.

How to change samba-passwords?

If you at a later time desire to change password this has to be done with the command smbpasswd. Note that this is different from the command you use when you make a new user for the first time.

smbpasswd -r decibel 

How Does One Log in With Samba?

The samba server is located on decibel. To control that you user works, you can run

smbclient //decibel/<username> 

while logged in on decibel.

If this works, you should be able to log on the NT machines in the computer labs around NTNU. When you are in NT, you right click on My Computer/Min Datamaskin and select Map Network Drive/Koble til Nettverksstasjon. In the path/bane field you enter:

\\decibel.pvv.ntnu.no\<username> 

or

\\sambapvv.pvv.ntnu.no\<username> 

From where in the world can you logg on?

The SMB-ports are blocked in NTNUs main router, so the home directory can't be exported to IP-addresses outside 29.241.0.0/16 with SMB.

Other help

In InfoWeb there is more help regarding connection form Windows clients. Note that PVV uses password encryption, something that implies that you shouldn't set values in the Registry.