Drift

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

English

Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en sikkerhetsgruppe.

Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes drift(at)pvv.ntnu.no, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. Danio.

Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.

Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen.

Det finnes også en slags introduksjon for nye driftere.


Nyttig for både bruk og drift

Se Dokumentasjon

Se /Oversikt

Rapporter og referater

Se /Driftsrapporter

Se /Driftsmøter

Bare nyttig for drift

Handling drift ofte utfører

Annet

Roteloftet

Sider som egentlig ikke er relevante lenger.

Administration

The administration is responsible for maintaining the machines at PVV. Previously the administration was organized in separate groups, first with responsibility for certain machines, later for certain services, but has since 2002 been organized in a large administration group. In addition, there exists a group that is responsible for the maintenance of the email system, and a security group.

If you have general questions these should be directed to drift(at)pvv.ntnu.no, not to individual members of the administrative group. The coordinator of the administrative group at the moment is `danio`.

Remember that the administration consists exclusively of volunteers. Nobody is paid to do this and nobody is working on it 24 hours a day, 365 days a year. Even so we will try our best to give good help and service to our users.

The administrative group has no strict requirements for activity or experience to become a member, so even if you are new to the craft it's completely possible to just observe and absorb in the beginning.

There also exists a kind of introduction for fresh administrators.


Meetings

See /Driftsrapporter

Useful for both users and administrators

See Dokumentasjon See /Oversikt

Only useful for administrators

Actions the administration often execute

Other

The Attic of Miscellaneous

Pages that aren't strictly relevant anymore.