Revision history of "Styretsrapport/H2017"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:57, 26 February 2018Amundbk talk contribs 1,466 bytes +1,466 Created page with "== Styret == Styret har det siste halvåret bestått av *Amund Bergland Kvalsvik(amundbk): Leder *Birk Solbjørg(birks): Nestleder *Robert Eric Maikher(robertem): Kasserer *Ca..."