Revision history of "Styremøte/2018-09-13"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:06, 13 September 2018Amundbk talk contribs 1,230 bytes +1,230 Created page with "==Styremøte 13.09.2018== Tilstede: Karl, Amund, Karina ==Penger og oppgjør etter fadderukene== *Kaserer ikke tilstede ==Kurs== *Li sitt introkurs til Python **Blestet mye..."