Revision history of "Styremøte/2018-04-17"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:59, 17 April 2018Amundbk talk contribs 913 bytes +913 Created page with "Styremøte 2018-04-17 *Oppmøtte: Amund, Karina, Karl, Torstein, Robert *Innkallingen er godkjent Agenda: ==Kurs== *Kurs til høsten **Danner - Linux ***Har sagt ja, spør om..."