Revision history of "Styremøte/2018-03-12"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:14, 17 March 2018Amundbk talk contribs 482 bytes +482 Created page with "==Styremøte 2018-03-12== Tilstede: Robert, Amund, Karl, Torstein *Kurs **Hvordan gikk Haskellkurset? Ingen av oss var der, så vi vet ikke **Er vi klar for neste OpenGL? J..."