Revision history of "Styremøte/2017-11-20"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:17, 20 November 2017Pederbs talk contribs 1,134 bytes +1,134 Created page with "== Tilstede: == * Amundbk * Karlaho * Robertem * Pederbs == Kurs: == * Er alt klart til lørdag? ** noen plakater mangler å henges opp ** Facebook postes i morgen og på lø..."