Revision history of "Styremøte/2017-08-29"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:59, 29 August 2017Robertem talk contribs 1,869 bytes +1,869 Created page with "==Møte 2017-08-29== Oppmøte: Pederbs, robertem, karlaho, birks, mettehsj Innkalling er i tide, og godkjennes. ==Kurs== *Python-kurs til Li **Kurset er på denne torsdagen,..."