Halvårsmøte/2012H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 18:24, 21 September 2012 by Oysteini (talk | contribs) (opprettet siden, med referat og linker til innkallingene og andre varianter av referatet)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet:

Nedenfor følger en transkripsjon av referatet til wiki-format.


Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 20.09.2012

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • andreao: Andreas Oppebøen
 • bjorncol: Bjørn Christian Olaussen
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • einarnyb: Einar Nyberg Karlsen
 • einarr: Einar Ryeng
 • gombos: Péter Henrik Gombos
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • jabirali: Jabir Ali Ouassou
 • knuta: Knut Auvor Grythe
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • orjane: Ørjan Eide
 • oysteini: Øystein Ingmar Skartsæterhagen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • ryeng: Norvald H. Ryeng
 • tinderho: Simen August Tinderholt
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • torjehoa: Torje Hoås Digernes

Det er 18 medlemmer til stede. Alle disse er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hacker»
 9. Godkjenning av regnskap for første halvår
 10. Godkjenning av revidert budsjett
 11. Valg av leder
 12. Valg av styre
 13. Valg av valgkomité
 14. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt klokken 18:15.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • torjehoa foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
 • oysteini foreslås som referent og velges ved akklamasjon.
 • orjane og tirilane foreslås som tellekorps og velges ved akklamasjon.
 • einarr og einarnyb foreslås som protokollunderskrivere og velges ved akklamasjon.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referat fra forrige halvårsmøte godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

torjehoa presenterer styrets halvårsrapport. Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

Driftskoordinator orjane presenterer drifts halvårsrapport. Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

knuta presenterer CERTs halvårsrapport. Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

einarr gir ytterligere informasjon om angrepet nevnt i CERTs rapport.

Sak 7: Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hacker»

einarr nevner at denne saken på fremtidige halvårsmøter bør være med allerede i den foreløpige sakslisten som sendes ut innen tre uker før møtet, slik at nominasjoner kan sendes til styret før møtet.

einarr informerer om historien til prisene.

Ingen kandidater nomineres.

gombos kommenterer at «hakker» skal staves med to k-er.

Sak 8: Godkjenning av regnskap for første halvår

oyvinlek presenterer regnskapet. Han påpeker at vi har fått inn mer enn budsjettert i medlemskontingent, siden det er blitt sendt ut purringer til de som ikke har betalt, og det er flere som har betalt livstidskontingent. Vi har brukt lite på hardware foreløpig, men har planer om å kjøpe en ny skriver senere i året.

knuta spør om nye arbeidsstasjoner mangler i regnskapet. torjehoa svarer at en arbeidsstasjon er kjøpt inn men ikke regnskapsført ennå.

Det diskuteres om beløpet som er brukt til bøker er riktig, siden beløpet ser lavt ut. gombos, som har kjøpt inn bøkene, forklarer at han foreløpig ikke har fått igjen penger for den siste boken som ble kjøpt.

olechrin spør hva posten for trivselsutgifter skal brukes til. torjehoa forklarer at sofaen som er kjøpt inn skal føres inn på denne posten.

einarr spør hvor mye penger PVV har. oyvinlek svarer at vi i følge regnskapet har 126 000 kr på bankkonto, i tillegg til noen tusen i kontanter.

ryeng påpeker at man bør budsjettere med å få støtte dersom man skal søke om det. Dette begrunnes med at SiT vanligvis ikke vil gi støtte til foreninger som budsjetterer med å klare seg uten.

Det foreløpige regnskapet for 2012 godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9: Godkjenning av revidert budsjett

oyvinlek presenterer revidert budsjett for 2012. Det reviderte budsjettet er identisk med det opprinnelige.

Det diskuteres om posten for medlemskontingent bør økes. einarr kommenterer at inntektene av medlemskontingent blir uvanlig høye i år, siden mange betaler for livstidsmedlemsskap eller betaler for flere fremtidige år. knuta sier at vi derfor bør budsjettere med mye kontingent i år, og lite de kommende årene.

einarr foreslår at budsjettet får en anmerkning om at håndteringen av innbetalinger for livstidsmedlemskap og betaling av medlemsavgift i fremtidige budsjett og regnskap bør gjennomgås for å bedre vise at disse innbetalingene gjelder flere år.

Det reviderte budsjettet, med einarrs anmerkning, godkjennes ved akklamasjon.

Sak 10: Valg av leder

Valgkomiteens innstilling er oyvinlek. gombos nominerer torjehoa.

Valget utføres ved hemmelig skriftlig avstemning.

Resultatet av avstemningen er:

 • oyvinlek: 12 stemmer
 • torjehoa: 4 stemmer

To stemmer er blanke.

oyvinlek er ny leder.

Sak 11: Valg av styre

Valgkomiteen foreslår kandidatene jabirali, torjehoa, einarnyb, gombos, olechrin, andreao, oysteini, aleksanw, ilsegv.

Det foreslås at vi velger fire styremedlemmer, med mulighet for å endre til å ta med de fem eller seks med flest stemmer etter at valget er gjennomført. Denne valgordningen godkjennes ved akklamasjon.

De nominerte kandidatene presenterer seg selv for halvårsmøtet.

Valget gjennomføres ved hemmelig skriftlig avstemning.

Resultatet av avstemningen er:

 • jabirali: 1 stemme
 • torjehoa: 16 stemmer
 • einarnyb: 6 stemmer
 • gombos: 16 stemmer
 • olechrin: 8 stemmer
 • andreao: 0 stemmer
 • oysteini: 15 stemmer
 • aleksanw: 4 stemmer
 • ilsegv: 6 stemmer

Det nye styret består av torjehoa, gombos, oysteini og olechrin.

Sak 12: Valg av valgkomité

gombos foreslår jabirali og aleksanw. jabirali ønsker ikke å være med i valgkomiteen. torjehoa foreslår ilsegv.

aleksanw og ilsegv velges ved akklamasjon.

Sak 13: Møtet heves

Møtet heves klokken 19:32.