Revision history of "Driftsrapport/V2016"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:53, 6 October 2016Ilsegv talk contribs 320 bytes +320 Created page with "Drift har operert de eksisterende serverene etter planen, Onyx ble tatt ut av drift da RAID kontrolleren på knakelibrak døde. Den virtuelle serveren hildring har tatt over s..."