Revision history of "Driftsrapport/H2020"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:14, 22 February 2021Pederbs talk contribs 975 bytes +975 Created page with "Drift har holdt maskinene på PVV i opererende tilstand. Dette inneholder omstart etter strømbrudd og vedlikehold av tjenester som nettsider og svar av epost. Drift har begy..."