Drift/Mail

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 19:54, 13 September 2015 by Simongli (talk | contribs) (Added a link to the mailing list page)
Jump to navigation Jump to search

English

Sammendrag av the viktigste

PVV støtter bare kryptert overføring av mail, både ved henting og sending. Det kan derfor være nyttig å installere PVVs SSL-Sertifikat.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 eller 587

Informasjon om bruk av mailsystemet

Informasjon til driftere av mailsystemet

Historiske data

Informasjonen nedenfor gjelder det forrige mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.


Maintenance/Mail

Summary of the most important things

PVV only supports encrypted transmission of email, both at fetching and delivery. It can therefore be useful to install PVVs SSL-Certificate.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 or 587

Information About use of the Mail System

Information for Maintainers of the Mail System

Historical data

The information below is related to PVVs previous mail system, and is no longer correct. It is included so that curious should can see how it was.