Revision history of "Drift/Backuprutiner"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:41, 26 January 2021Torsteno talk contribs 393 bytes +393 Created page with "= Backuprutiner = PVV har to backupdisker, hver på 10 TB. Tanken er at en tilhører leder og en tilhører driftskoordinator, de er hver ansvarlige for å ta backup hhv. høs..."