Bjornoka/tull

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:15, 26 September 2022 by Bjornoka (talk | contribs) (Created page with "<span id="møtet-er-satt."></span> = 1. Møtet er satt. = <span id="oppmøte"></span> == 1.1 Oppmøte == <span id="valg-av-ordstyrer-referent-og-tellekorps-og-protokollunder...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Contents

1. Møtet er satt.

1.1 Oppmøte

11. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.

11.1 Ordstyrer

11.11 Referent

11.21 Tellekorps

11.1211 Protokollunderskrivere

21. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

1211. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte.

111221. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.

312211. Styrets halvårsrapport.

13112221 Godkjenning av Styrets halvårsrapport.

1113213211. Drifts halvårsrapport.

31131211131221. Godkjenning av Drifts halvårsrapport.

13211311123113112211. CERTs halvårsrapport.

11131221133112132113212221. Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

3113112221232112111312211312113211. Godkjenning av regnskap for første halvår 2022

1321132132111213122112311311222113111221131221. Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

11131221131211131231121113112221121321132132211331222113112211. Godkjenning av revidert budsjett

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221. Lovendring

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.1 . Dagens lov

“PVV er en selvstendig forening tilknyttet NTNU. PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder og 4-6 styremedlemmer. Leder velges hver høst, mens de resterende medlemmene velges hver høst og vår. Styremøter er åpne for alle medlemmer, men styret har etter behov rett til å lukke møtene. Halvårsmøtet velger revisor for kommende halvår. PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av to personer. Valgkomiteen arrangerer valg av styre, revisor og ny valgkomite.”

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.11 . Foreslått ny lov

“PVV er en selvstendig forening tilknyttet NTNU. PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder og 4-6 styremedlemmer. Leder velges hver høst, mens de resterende medlemmene velges hver høst og vår. Styremøter er åpne for alle medlemmer, men styret har etter behov rett til å lukke møtene. Halvårsmøtet velger revisor for kommende år, og revisor velges på vårmøtet. Revisor og kasserer skal ikke være samme person. PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av to personer. Valgkomiteen arrangerer valg av styre, revisor og ny valgkomite.” ## 311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.21. Endringer

Fra “Halvårsmøtet velger revisor for kommende halvår.” Til “Halvårsmøtet velger revisor for kommende år, og revisor velges på vårmøtet. Revisor og kasserer skal ikke være samme person.”

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.1211. Begrunnelse

I lovene står det at revisor velges hvert halvårsmøte. I praksis har revisor kun blitt valgt på vårmøtene, i minst 15 år ved sjekk av referat. Altså må lovverket endres eller praksis endres. Det er praktisk å ha samme revisor for samme regnskapsår, og derfor er forslaget å endre loven til dette. I tillegg er det ønske om å spesifisere at revisor og kasserer ikke skal være samme person, slik at det ikke blir diskusjon om dette senere.

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.111221. Diskusjon

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.312211. Godkjenning/avslag

132113213221133112132113311211131221121321131211132221123113112221131112311332111213211322211312113211. Valg av leder

111312211312111322212321121312212321123113112221121113122113111231133221121321132132211331121321231231121113122113322113111221131221. Valg av kasserer

31131122211311123113321112131221121113112211121312211213211321322112311311222113311213212322211211131221131211132221232112111312111213111213211231131122212322211331222113112211. Valg av styre.

13211321322113311213212312311211131122211231132122311211131122211211131221131211132221121321132132212321121113121112133221123113112221131112311332111213122112311311123112111331121113122112132113213211121332212311322113212221. Valg av revisor.

1113122113121113222123211211131211121311121321123113213221121321131211221321123113213221123113112221131112311332211211131221131211132211121312211231131112311211232221121321132132211331121321231231121113112221121321133112132112312321123113112221121113122113121113123112112322111213211322211312113211. Valg av valgkomité.

31131122211311123113321112131221123113111231121113311211131221121321131211132221121113122113111221221113122112132113121113222112132113213221133112132123222112311311222113111231132231121113112221121321133112132112211213322112111312211312111322212321121113121112131112132112311321322112131221232112111312211213111213122112132113213221123113112211131112311311121321122112132231121113122113322113111221131221. Møtet er hevet.