Ye^u Em Da`i La^u
   (Duc Huy, 1983)

Comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c


 | 4/4 | Di.u da`ng


La^'y to^ng, no^'t: si si  si  do2 si si   (2 = cao) 
          Em nhu+ co+n gio' thu bay ...


 G              |G         		  
   Em nhu+ co+n gio' thu bay bay nhe` nhe.
|G              |Am 
   DDu+a anh ddi ti`m va^`n tho+ ...
|Am                |D         
   Qua co^ng vie^n la' ro+i tre^n con ddu+o+`ng ve^`
|D                    |G 
   Bo^~ng nhie^n nghe lo`ng ddan u+o+'c mo+ ...
|G               |G
   Mo+ o^m em trong tay dde^m mu+a thi` tha`o
|G                 |C
   Cho ba~o to^' ve^` la`m chie^m bao ...
|Am               |D
   Mo+ ye^u em thie^'t tha nhu+ ye^u la^`n dda^`u
|D             |G   
   Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...

DK:
			
 |G           |Am	   
 Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...
 |D            |G
 Anh muo^'n ye^u em dda^.m sa^u ...
 |G            |Am
 Anh dda~ thu+o+ng em tu+` la^u ...
 |D           |G 
 Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...


|G               |G 
   Ye^u em cho dde^'n khi con tim ngu+`ng dda^.p
|G              |Am
   Cho thie^n thu la` mo^.t gia^y ...
|Am              |D
   Ye^u em cho dde^'n khi ong tho^i la`m ma^.t
|D                  |G
   DDe^'n khi loa`i chim que^n lo^'i bay ...
|G              |G
   Khi o^m em trong tay anh nghe ngo.t nga`o
|G                    |C
   Ne^'u ddo+`i la` mo^.t gia^'c chie^m bao ...
|Am               |D
   Xin ye^u em thie^'t tha nhu+ ye^u la^`n dda^`u
|D             |G
   Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...

 
Repeat DK

				   				   
 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music