Ve^'t Thu` Tre^n Lu+ng Ngu+.a Hoang
 
    Ngoc Chanh(lo+`i)/Pham Duy(nha.c) 

Comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c


 | 4/4 | Cha^.m - Buo^`n


La^'y to^ng, no^'t: re   sol  re  bsi   (bsi = si gia?m)
          Ngu+.a hoang na`o da^~m ...


    | Gm            |D7
 Ngu+.a hoang na`o da^~m na't to+'i bo+`i
    |D7            |Gm
 DDo^`ng co? na`o xanh nga't lu+ng tro+`i
    |G7       Cm
 Ngu+.a phi nhu+ ddie^n cuo^`ng
       | Eb          D7
 Giu+~a ca'nh ddo^`ng du+o+'i co+n gio^ng
  |D7        Eb 
 Vi` tre^n lu+ng cong oa(`n
       |D7      Gm 
 Nhu+~ng ve^'t roi va^~n in ha(`n

   |Gm               |D7 
 Mo^.t ho^m ngu+~a bo^~ng tha^'y thanh bi`nh
   |D7             |Gm
 Tha?m co? ti`nh ye^u du+o+'i cha^n mi`nh
  |Cm            |Gm 
 A^n ti`nh mo+? cu+?a ra vo+'i mi`nh
              |D7
 Ngu+.a hoang bo^~ng tha^'y mo+
             |Gm 
 DDe^? que^n nhu+~ng ve^'t thu`


    |Gm           |Gm 
 Ngu+.a hoang muo^'n ve^` ta('m so^ng nha^~n nhu.c
    |D7         |D7
 Gio`ng so^ng mo+ ma`ng ma't trong tho+m ngo.t
    |Gm          |Eb
 Ngu+.a hoang que^n thu` oa'n ca(m 
        |D7  Cm        | D7
 Tu+` no+i to^i ta(m ve^` mie^`n tu+o+i sa'ng
    |Gm             |D7
 Ngu+.a hoang ve^` to+'i be^'n so^ng ro^`i
   |D7           |Gm
 Co+?i mo+? lo`ng ra vo+'i co~i ddo+`i
    |Cm               |Gm
 Nhu+ng ddo+`i la`m ngu+.a hoang che^'t gu.c
          |D7
 Va` tre^n lu+ng no' o^i
              |Gm 
 Co`n nguye^n nhu+~ng ve^'t thu`


 http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music