Ti`nh Xa

     Tri.nh Co^ng So+n

comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c

 | 4/4 | Cha^.m vu+`a / Lento


La^'y to^ng, no^'t: re  la   re
          Nga`y tha'ng na`o ...


       |Dm      Gm          | C
 Nga`y tha'ng na`o dda~ ra ddi khi ta co`n ngo^`i la.i
       |A7      A7          | Dm
 Cuo^.c ti`nh na`o dda~ ra kho+i ta co`n ma~i no+i dda^y
        | C    F               |Dm
 Tu+`ng ngu+o+`i ti`nh bo? ta ddi nhu+ nhu+~ng do`ng so^ng nho?
|A7           A7       |Gm           Dm  | Dm
 O^i nhu+~ng do`ng so^ng nho? lo+`i he.n the^` la` nhu+~ng co+n mu+a

DK:

 Dm         |Dm      Dm         | C
 Khi bu+o+'c cha^n ta ve^`, dde^m khuya nhi`n ddu+o+`ng pho^',
C          |Dm       C       | A7
 Tha`nh pho^' hoang vu nhu+ mo^.t la^`n qua cuo^.c ti`nh
A7      | Dm             A7  | A7
 La`m sao em bie^'t d-o+`i so^'ng buo^`n te^nh
    Dm        |D 
 DDo^i khi ta la('ng nghe ta,
D        |D       D      |D
 Nghe so'ng a^m u do^.i va`o ddo+`i buo^'t gia'
    D        |G   Em  | A7
 Ho^`n ta gio' ca't phu` du bay ve^`
    |Dm         |Dm          Dm
 DDo^i khi tre^n ma'i ti`nh ta nghe nhu+~ng gio.t mu+a,
      |Dm     A7 
 Ti`nh re'o ti`nh a^m tha^`m,
      | A7    A7    |Dm  Dm
 Sa^`u re'o sa^`u be^n bo+` vu+.c sa^u


      |Dm       Gm           |C
 Co`n tha^'y gi` sa'ng mai dda^y tho^i ta co`n ba.n be`
       |A7       A7           |Dm
 Gio.t ru+o+.u na`o ma~i chua cay trong ti`nh va^~n u me^
      | C     F            |Dm
 Tu+` mo^.t nga`y ti`nh ta nhu+ nu'i ru+`ng cu'i dda^`u
|A7            A7
 O^i tie^'ng buo^`n ro+i dde^`u,
      |Gm           Dm
 nhi`n la.i mi`nh ddo+`i dda~ xanh re^u

-->DK


 http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music