Phu+o+.ng Ho^`ng
(Tho+: DDo Trung Quan/Nha.c: Vu Hoang)

Comment: Ho+.p a^m va` lo+`i vie^'t la.i theo tie^'ng ha't Vu
Khanh (CD-The Best Of Vu Khanh) do Pham Duc Thang (PDT).

 | 4/4 | Ballad


La^'y to^ng, no^'t: re   fa   la* re  (* = tha^'p)
          Nhu+~ng chie^'c gio? xe ...


        |Dm          Gm
 Nhu+~ng chie^'c gio? xe cho+? dda^`y hoa phu+o+.ng 
  |F          A7       |A7 
 Em cho+? mu`a he` cu?a to^i ddi dda^u
    Dm       |Dm          F
 Chu`m phu+o+.ng vi~ em ca^`m la` tuo^?i to^i mu+o+`i ta'm
    |A7                |Dm      
 Thuo+? cha(?ng ai hay tha^`m la(.ng mo^'i ti`nh dda^`u ...
   |Gm        Dm  |Dm
 Mo^'i ti`nh dda^`u cu?a to^i 
   Gm              |F
 La` co+n mu+a gia(ng gia(ng ngoa`i cu+?a lo+'p
   C         |Dm
 La` a'o ai bay tra('ng ca? gia^'c mo+
   A7    |A7          
 La` ba`i tho+   co`n hoa`i trong vo+?
    |A7                |Dm   
 Giu+~a gio+` cho+i mang dde^'n la.i mang ve^` ...


        |Gm      Dm  |Dm
 Ca'nh phu+o+.ng ho^`ng nga^?n ngo+
   Gm             |Gm        F
 Mu`a he` dde^'n tru+o+`ng kha('c no^~i nho+' tre^n ca^y
     |C          Am
 Va` mu`a sau bie^'t co' co`n ga(.p la.i
   |Am         Dm/A     |F   
 nga`y khai tru+o+`ng a'o lu.a gio' thu bay ...
   |Gm        Dm  |Dm
 Mo^'i ti`nh dda^`u cu?a to^i
      Gm         |F
 nho+` ca^y dda`n buo^ng tie^'ng xa xo^i
  Dm               |Am
 Ai cu~ng hie^?u chi? mo^.t ngu+o+`i kho^ng hie^?u
          |A7            |Dm 
 ne^n co' mo^.t ga~ kho+` ngo.ng ngi.u ddu+'ng la`m tho+ ...


repeat


END:
     |Gm      Bb
 Em cho+? mu`a he` ddi qua
     |A7
 Co`n to^i ddu+'ng la.i
 
 Na('ng nga^.p ddu+o+`ng
   |C       A7    |Dm  
 Mo^.t va.t to'c ... na`o .... xa ....


 http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music