Co`n DDu+o+`ng Xu+a Em DDi
  
 Cha^u Ky` & Ho^` DDi`nh Phu+o+ng

Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t do Pham-Duc Thang(PDT), 
du+.a theo tie^'ng ha't Nhu Quynh(NQ). NQ ha't to^ng Gm,
nhu+ng Thang vie^'t to^ng Am cho de^~ cho+i. :-)
(Error corrected Nov. 9th 1999)| 4/4 | Bolero cha^.m (slow bolero)


La^'y to^ng, no^'t: mi do*   sol-la la la   (do* = do tha^'p)
          Con ddu+o+`ng xu+a em ddi ... 


           |Am
 Con ddu+o+`ng xu+a em ddi
           |Dm
 Va`ng le^n ma'i to'c the^`
           |Am  | Am
 Ngo~ ho^`n da^ng ta'i te^
         |Dm
 Anh la`m tho+ Vu-Qui
              |E7 
 Kha'ch qua ddu+o+`ng la('ng nghe
            |E7  | E7
 Chuye^.n ti`nh ta dda~ ghi

            |Am 
 Nhu+~ng mu`a tra(ng Vu-Qui
           |Dm
 Vi` mu+a gio' kho^ng ve^`
               |Am  | Am
 Chie^'n tru+o+`ng anh bu+o+'c ddi
           |Dm
 Co' na`ng hoen ddo^i mi
               |E7
 Ngo'ng theo ddu+o+`ng va('ng hoe
         |Am  | Am
 Ho?i co`n ai co^' tri

DK:
         
  |Am          | C
 Em o+i ! nhi`n gio' le^n kho+i
         | C
 Lo`ng co' tro^ng vo+`i
             | C
 Mo^.t ngu+o+`i xa cuo^'i tro+`i
   |Am          |Dm
 No+i dda^y phie^n ga'c canh da`i
       | F               |Am  
 E a^'p ddo^i lo+`i mi`nh co`n nho+' thu+o+ng hoa`i

  |Am         | C 
 Em o+i ! ma`u a'o phong su+o+ng
         | C 
 Mi`nh u+o+'c huy hoa`ng 
             | C
 DDu+o+.c ba`n tay chi'nh na`ng
   |Am         |Dm 
 Da^ng hoa, da^ng he^'t a^n ti`nh
         | F
 Ti`nh dde^'n bao gio+`
            |E7 
 Ho?i ddu+o+`ng xu+a ma` nho+'


           |Am
 Con ddu+o+`ng xu+a em ddi
           |Dm
 Tho+`i gian co' que^n gi`
          |Am  | Am
 DDa' mo`n kia va^~n ghi
            | Dm
 Ghi mo^.t dde^m tra(ng thanh
              | E7
 Qua'n be^n ddu+o+`ng va('ng te^nh
          |Am  | Am 
 Chi? co`n em vo+'i anh


repeat from DK http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music