Ca't Bu.i

	  by Tri.nh Co^ng So+n


Comment: Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c 


| 2/4 | slow 


La^'y to^ng, no^'t: la  la  la
          Ha.t bu.i na`o ...

  
     | Am          | Am 
 Ha.t bu.i na`o ho'a kie^'p tha^n to^i
      | Dm            | Am  
 DDe^? mo^.t mai vu+o+n hi`nh ha`i lo+'n da^.y
| E7         | Dm 
 o^i ca't bu.i tuye^.t vo+`i
       | E7         | E7 
 Ma(.t tro+`i soi mo^.t kie^'p rong cho+i
     | Am          | Am
 Ha.t bu.i na`o ho'a kie^'p tha^n to^i
      | Dm          | Am
 DDe^? mo^.t mai to^i ve^` la`m ca't bu.i
| E7        | Dm
 o^i ca't bu.i me^.t nhoa`i
        | E7         | Am  
 Tie^'ng ddo^.ng na`o go~ nhi.p kho^ng nguo^i


DK:
      | A         | A 
 Bao nhie^u na(m la`m kie^'p con ngu+o+`i
       | A7           | D
 Cho+.t mo^.t chie^`u to'c tra('ng nhu+ vo^i
  | Bm        | E7 
 La' u'a tre^n cao ru.ng dda^`y
     | A          | F#m
 Cho tra(m na(m va`o che^'t mo^.t nga`y


       | Am        | Am
 Ma(.t tro+`i na`o soi sa'ng tim to^i
      | Dm           | Am 
 DDe^? ti`nh ye^u xay mo`n tha`nh dda' cuo^.i
| E7        | Dm 
 Xin u'p ma(.t bu`i ngu`i
       | E7        | E7 
 Tu+`ng nga`y qua mo?i ngo'ng tin vui
      | Am       | Am 
 Cu.m ru+`ng na`o la' xa'c xo+ ca^y
      | Dm            | Am
 Tu+` vu+.c sa^u nghe lo+`i mo+`i dda~ da^.y
| E7         | Dm 
 o^i ca't bu.i pha^.n na`y
      | E7         | Am   |
 Ve^'t mu+.c na`o xo'a bo? kho^ng hay .... http://www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music