Tha`nh Pho^' Buo^`n
     (Lam Phuong)
         
Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c

 | 4/4 | Slow Rock
       
La^'y to^ng, no^'t: Mi   Si  Mi
          Tha`nh pho^' na`o ...
  
        |Em        G
  Tha`nh pho^' na`o nho+' kho^ng em ?
       |Em  B7       Em
  No+i chu'ng mi`nh ti`m chu't e^m dde^`m
G       |G          Emsus4
  Tha`nh pho^' na`o vu+`a ddi dda~ mo?i ?
         |D G          Em
  DDu+o+`ng quanh co quye^.n go^'c tho^ng gia`
Bm7      |Bm7
  Chie^`u ddan tay nghe na('ng chan ho`a
       |Bm7
  Na('ng ho^n nhe. la`m ho^`ng mo^i em
      |Bm7         D
  Ma('t em buo^`n trong su+o+ng chie^`u
          |Em
  Anh tha^'y dde.p ho+n ...
  
        |Em        G
  Tha`nh pho^' na`o nho+' kho^ng em ?
       |Em   B7        Em
  Nga`y chu? nha^.t nga`y cu?a rie^ng mi`nh  
G       |G            Emsus4
  Tha`nh pho^' buo^`n na(`m nghe kho'i to?a
        |D   G           Em
  Ngu+o+`i lu+a thu+a chi`m du+o+'i su+o+ng mu`
Bm7     |Bm7
  Qu`y be^n em trong go'c gia'o ddu+o+`ng
        |Bm7
  Tie^'ng kinh ca^`u de^.t mo^.ng ye^u ddu+o+ng
         |Bm7      D
  Chu'a thu+o+ng ti`nh, se~ cho mi`nh  
         |Em
  ma~i ma~i ga^`n nhau ...
  

       |Em       D       |Em
  Ro^`i tu+` ddo' vi` ca'ch xa duye^n ti`nh the^m nha.t nho`a
       |G         Am    |C
  Ro^`i tu+` ddo' tro^'n phong ba em la`m da^u nha` ngu+o+`i
   |D             Bm
  A^m tha^`m anh tie^'c thu+o+ng ddo+`i
    |D        Em
  DDau buo^`n em kho'c chia pho^i
   |D         Bm     |Em
  Anh ve^` gom go'p ky? nie^.m ti`m vui ...
  

        |Em        G  
  Tha`nh pho^' buo^`n la('m to+ vu+o+ng
      |Em   B7        Em
  Co+n gio' chie^`u la.nh buo^'t ta^m ho^`n
G     |G             Emsus4
  Va` con ddu+o+`ng nga`y xu+a dda~ lo+~
        |D G      Em
  Gio+` kho^ng em so?i dda' u buo^`n
Bm       |Bm      
  Gio+` kho^ng em hoang va('ng pho^' phu+o+`ng
         |Bm
  Tie^'ng chuo^ng chie^`u cha^`m cha^.m the^ lu+o+ng
        |Bm         D 
  Tie^~n ddu+a ngu+o+`i que^n nu'i ddo^`i
         |Em
  que^n ca? ti`nh ye^u ...
  
       
 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music