Nhu+ Ca'nh Va.c Bay
   (Trinh Cong Son) 

Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c (Made In VN) 

 | 2/4 | Nhe. nha`ng - Gio.ng ke^? 

La^'y to^ng, no^'t: Si   Si Mi
          Na('ng co' ho^`ng ...

      |Em           |Em
 Na('ng co' ho^`ng ba(`ng ddo^i mo^i em
     |D            |D
 Mu+a co' buo^`n ba(`ng ddo^i ma('t em
   |Bm       |Bm
 To'c em tu+`ng so+.i nho?
        |B7           |Em   |  |
 Ro+'t xuo^'ng ddo+`i la`m so'ng le^nh dde^nh ........
 
     |Em        |Em
 Gio' se~ mu+`ng vi` to'c em bay
     |D           |D
 Cho ma^y ho+`n ngu? que^n tre^n vai
   |Bm       |Bm
 Vai em ga^`y guo^.c nho?
      |B7         |Em  |  |
 Nhu+ ca'nh va.c ve^` cho^'n xa xo^i ........


  (Nhi.p nha`ng ho+n) 

        |E          |E
   Na('ng co' co`n ho+`n ghen mo^i em
       |F#m          |F#m
   Mu+a co' co`n buo^`n trong ma('t trong
     |E   |E     |E
   Tu+` lu'c ..... ddu+a em ve^` ...
 |E   |B7   |B7     |E    |
   La` bie^'t .... xa nghi`n tru`ng ...


       |Em         |Em
 Suo^'i ddo'n tu+`ng ba`n cha^n em qua
     |D         |D
 La' ha't tu+` ba`n tay tho+m tho
   |Bm       |Bm 
 La' kho^ vi` ddo+.i cho+`
      |B7           |Em |  |
 Cu~ng nhu+ ddo+`i ngu+o+`i ma~i a^m u .........

     |Em          |Em
 No+i em ve^` nga`y vui kho^ng em
     |D           |D
 No+i em ve^` tro+`i xanh kho^ng em
  |Bm        |Bm
 Ta nghe nghi`n gio.t le^.
        |B7           |Em  |  |
 Ro+'t xuo^'ng tha`nh ho^` nu+o+'c long lanh ........ 


 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music