Mo^.t Mai Em DDi
      Truong Sa

Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c: Tuyen Tap Tinh Ca 28 - Minh Tan 

 | 4/4 | Cha^.m 

La^'y to^ng, no^'t: Sol  Si Si Si
          Mo^.t mai xa nhau ...
 

       |Em     Am7        |Em
 Mo^.t mai xa nhau .. xin nho+' cho nhau nu. cu+o+`i ...
         |Em        C           |B7 
 Cho cuo^.c ti`nh ngu+o+`i .. he.n ho` nhau dde^'n kie^'p mai ...
          |Am      D7        |G
 DDu+`ng ha^.n nhau nu+~a .. le^~ na`o em kho'c cho dda^`y ..
    Em    D      |C       
 Ti`nh dda~ mu` trong su+o+ng kho'i ..
    B7        |Em
 theo co+n gio' lu`a ta? to+i ...


       |Em      Am7         |Em
 Mo^.t mai em ddi .. nga`y tha'ng bo+ vo+ gia^.n ho+`n ...
         |Em         C          |B7
 Nho+' ve^` ti`nh ngu+o+`i .. buo^`n nhu+ con nu+o+'c dda~ vo+i ...
         |Am       D7           |G
 Lo+`i na`o gian do^'i .. dde^? ngu+o+`i dda~ lo+~ mo^.t gio+` ..
    Em     D   |C
 Mo^.t dde^m na`o em bo+~ ngo+~ ..
     B7          |Em 
 Buo^ng tay nga^.m ngu`i xo't xa ...


       |D                    |G
 Cho nhau bao nhie^u .. ye^u da^'u trong cuo^.c ddo+`i na`y ...
        |B7                   |Em
 Ne^n ddo^i tay kho^ng .. ca^`m nhu+ nu+o+'c ddo^? la.nh lu`ng ...
         |Em                  |C
 Kie^'p na`o ye^u ngu+o+`i .. ti`nh na`o nhu+ da^'u chim bay ..
    Am7         |B7        Am    B7       |Em   
 Co`n nhau giu+~a co+n me^ dda^`y .. khie^'n hao ga^`y phu? he^'t xua^n xanh ...


       |Em    Am7        |Em 
 Mo^.t mai em ddi go.i gio' tha? ma^y ve^` nga`n ...
        |Em        C         |B7
 Xin ta. lo`ng ngu+o+`i .. ti`nh ta hu+ kho^ng the^' tho^i ...
          |Am       D7          |G
 DDo+`i vui kho^ng ma^'y .. nie^`m ddau dda~ chi'n kie^'p ngu+o+`i ..
    Em     D     |C
 Lo`ng dda^u phu. nhau the^m nu+~a ..
   B7         |Em 
 Khi mai kho^ng co`n co' nhau ...
 

 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music