Ma('t Le^. Cho Ngu+o+`i
    (Tu Cong Phung, 1972)


Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c: Giu+~ DDo+`i Cho Nhau - Tu Cong Phung, 1993 

 | 4/4 | ballad - cha^.m
 | 3/4 | *

La^'y to^ng, no^'t: Sol Sol bLa  Sol   (bLa - La gia?m)
          Mu+a soi da^'u cha^n ...
 
  Cm             |G7
  Mu+a soi da^'u cha^n em qua ca^`u ...
 |Fm7                   |Cm
  Theo nhu+~ng ca'nh rong cu+u mang nie^`m ddau ...
          |Ab
  DDo+`i nhau dda~ khe'p ddi vo^.i va`ng
         |G
  Ti`nh ta cu~ng la^'p lo^'i thie^n dda`ng ...
 |Cm           Fm
  Nhu+ ca'nh chim khua^'t nga`n,
 |Bb7           Eb
  nhu+ ca'nh chim khua^'t nga`n ...
|Eb        Ab  |Cm          
  co`n mong co`n ngo'ng chi nga`y ye^u da^'u ...

|Cm         |Ab
  Tho+`i na`o ye^u he^'t tra'i tim buo^`n,
          |G
  lo+`i na`o ye^u he^'t tra'i tim buo^`n ...
  |Cm          Fm
  Xin giu+~ trong ma('t le^. ...
  |Bb7         |Eb
  Xin giu+~ trong ma('t le^. ...
|Eb          Ab   
  nho`a theo tu+`ng go't ... 
  |G7          Cm
  cha^n ngu+o+`i tro^ng vo+`i ...


|Cm     |Bb * 3/4 -->        |Eb
  Mu+a a^m tha^`m buo^?i chie^`u tho^?n thu+'c ...
       |G          |Cmaj7
  Se~ nha.t nho`a tu+` nga`n na(m nu+~a
         |C      Fm6
  nhu+ em kho'c ho^`n nhie^n ...
|G7       |C           |C
  No^~i muo^.n phie^`n nga`y ta`n ho+i tho+? ...
       |Fmaj7 G7       |C     3/4] 
  em tha^'y kho^ng co~i ddo+`i vo^ vo.ng ...


  |Cm           |G7
  Xin em ha~y cho to^i ta. ti`nh ...
  |Fm                |Cm
  khi em dda~ ddi qua khoa?ng ddo+`i to^i ...
           |Ab 
  Du` mo^.t khoa?nh kha('c so+'m phai ta`n
        |G
  va` le^. em nga^'n tre^n mi nha.t ...
  |Cm          Fm
  DDo^i ma('t em ra^'t buo^`n ...
  |Bb7          Eb
  DDo^i chu'ng ta ra^'t buo^`n ...
|Eb         Ab
  Va`ng ca^u ti`nh cu~ ...
  |G7        Cm   |Cm
  gu+?i vo+`i theo ddo+`i ...

 
 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music