Ga(.p Nhau La`m Ngo+
	  (Tra^`n Thie^.n Thanh)

Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c (Made In VN)

 | 2/4 | 

La^'y to^ng, Re2  Si2 La  Sol La    (2 = cao)
       Nho+' khi xu+a la. nhau ...

 G         |Am
 Nho+' khi xu+a la. nhau,
      |D               |G 
 chung mo^.t ddu+o+`ng ke? tru+o+'c ngu+o+`i sau
|Bm          |Bm
 Cha`ng la(.ng ddi theo na`ng,
    |C     D     |Em
 ha't vu vo+ ma^'y ca^u nha.c ti`nh
|Bm         |Bm
 Na`ng la`m nhu+ vo^ ti`nh,
      |C     D     |G
 ga'i ddoan trang de^~ dda^u la`m quen ...


|G         |Am
 Lo^'i ddi qua nha` em 
      |D            |G
 nghe no^`ng na`n mu`i Da. Ly' tha^.t tho+m
|Bm         |Em
 Khi dde^m sang ddom ddo'm ddong ddu+a
|Bm          |Em
 Gio+` na`ng dda~ ngu? chu+a ?
|G          |Am
 DDi lang thang khuya la('c khuya lo+,
|C          |G      
 dde`n nha` ai tha('p so+'m
|Bm       |Em
 Bao suy tu+ thao thu+'c dde^m mo+,
|Bm          |Em
 cha`ng be`n vie^'t la' thu+
|G         |Am
 Hai ho^m sau mo+'i da'm ddu+a thu+,
|C      D    |G
 na`ng nha^.n thu+ la`m ngo+ ...


|G         |Am
 Nho+' khi xu+a co`n tho+,
       |D             |G
 tuy thu+o+ng tha^`m ga(.p nhau cu+' la`m ngo+
|Bm           |Bm
 Chuye^.n ti`nh ye^u ban dda^`u,
     |C     D     |Em
 ma^'y ai may ma('n chung nhi.p ca^`u
|Bm          |Bm
 Na`ng kie^.u hoa theo cho^`ng,
       |C     D     |G   
 nu+o+'c ma('t to^i ro+'t tre^n bo+` so^ng
|G          |Am
 DDa~ kho^ng nhu+ la` mo+,
      |D             |G
 da^~u ti`nh co+` ga(.p nhau cho+' la`m ngo+ ...


 www.pvv.ntnu.no/~thangdu/music