Revision history of "Styretsrapport/V2018"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:19, 2 October 2018Amundbk (talk | contribs). . (2,734 bytes) (+2,734). . (Created page with "== Styret == Styret har det siste halvåret bestått av *Amund Bergland Kvalsvik (amundbk): Leder *Torstein Nordgård-Hansen (torstnh): Nestleder *Robert Eric Maikher(robertem...")