Revision history of "Styremøte/2018-09-27"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:24, 27 September 2018Torsteno (talk | contribs). . (2,389 bytes) (+2,389). . (Created page with "= Referat styremøte= * Samtlige til stede. == Økonomi == === Penger og oppgjør etter fadderuke === * Kasserer har ikke sendt til idi, privatpersoner har kunn delvis blit...")