Revision history of "Styremøte/2017-10-09"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:34, 9 October 2017Amundbk (talk | contribs). . (1,023 bytes) (+1,023). . (Created page with "==Styremøte 09.10.2017== Møteinnkallingen er godkjent Karl, Robert og Amund er tilstede ==Kurs== *Kurset til Peder gikk bra **Folk ble litt overrasket over hvor avansert d...")