Revision history of "Styremøte/2017-09-04"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:47, 4 September 2017Amundbk (talk | contribs). . (1,127 bytes) (+1,127). . (Created page with "==Styremøte 2017-09-04== Oppmøte: Samtlige Innkallingen er i tide og godkjennes. Møtedato ble forandret på styrets anmodning tidligere ==Kurs== *Pythonkurset til Li var...")