Revision history of "Styremøte/2016-11-14"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:48, 14 November 2016Amundbk talk contribs 1,394 bytes +1,394 Created page with "Styremøte 14.11.2016 Innkallingen er godkjent, men litt sent. Nestleder gjorde jobben sin og poket leder (via Robert) Alle styremedlemmer er tilstede ==Adgangskontrollen tr..."