Revision history of "Styremøte/2016-10-17"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:10, 17 October 2016Amundbk (talk | contribs). . (1,915 bytes) (+1,915). . (Created page with "Alle medlemmer stiller Møtet begynner klokken 16:15 Inkalling er godkjent enstemmig * Men burde sendes innen fredag 19:30 == Ekstraordinært halvårsmøte for å fikse bu...")