Revision history of "Styremøte/2016-04-26"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:56, 26 April 2016Pederbs (talk | contribs). . (1,659 bytes) (+1,659). . (Created page with "== Tilstede: == * Peder * Robert * Simon * Ilse * Kit * Liang == Innkallingen til møtet er godkjent == == Innkjøp av bøker: == * Det er billigere å kjøpe intel bøkene...")