Revision history of "Styremøte/2016-02-04"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:37, 4 February 2016Pederbs talk contribs 2,428 bytes +2,428 Created page with "Kurs: * kit snakket med folk, det er 2-3 kurs: ** li's illustrator kurs, hvis han får en maskin med programvaren på *** han kan bruke prøveversjonen *** vil ikke holde på..."