Revision history of "Styremøte/2015-08-29"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:52, 29 August 2016Pederbs talk contribs 1,255 bytes +1,255 Created page with "== Tilstede: == * Peder * Ilse * Simon * Kit == Forbredelse til abakus' interessegruppepresentasjon == * Den er i morgen, klokka 14:15 til 16:00 i S3 * Peder og Ilse er ledig..."