Difference between revisions of "Passordendring"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Added english translation to file)
(Removed outdated info)
 
Line 25: Line 25:
  
 
Dette gjelder også hvis kontoen din har blitt sperret på grunn av dårlig passord.
 
Dette gjelder også hvis kontoen din har blitt sperret på grunn av dårlig passord.
 
== Passordsetting i VMS ==
 
<i>PVV har ikke i skrivende stund noen VMS-maskiner kjørende, men vi har latt dokumentasjonen være av nostalgiske grunner.</i>
 
 
VMS-passord settes ved at bruker logger inn på kvartett med ssh på port 24. Brukernavn er "adduser", passord er også "adduser".
 
Man må så oppgi brukernavn og passord fra Unix (anno april),
 
før man blir spurt om nytt passord gjeldende kun for VMS.
 
Innlogging etter det skjer med brukernavn og nytt passord mot
 
port 24 (ordinær port 22 er ikke alltid samarbeidsvillig).
 
 
For å kunne bruke ssh mot port 22 på kvartett må du først logge inn på port 24 og kjøre
 
<code><nowiki>SET PASSWORD</nowiki></code>.
 
  
 
= Changing Passwords =
 
= Changing Passwords =
Line 64: Line 52:
  
 
This also applies if your account has been suspended due to choice of a bad password.  
 
This also applies if your account has been suspended due to choice of a bad password.  
 
== Setting passwords in VMS ==
 
<i>At the present moment PVV doesn't have any running VMS-machines, but we have left the documentation for nostalgic reasons.</i>
 
 
VMS passwords are set by that the user logs in on kvartett with ssh on port 24. The username is "adduser", and the password is also "adduser".
 
One then has to declare username and password from Unix (anno April),
 
before one gets asked about a new password valid for VMS exclusively.
 
Log in thereafter happens with the username and new password on port 24
 
(ordinary port 22 isn't always that cooperative).
 
 
To be able to connect by ssh to port 22 on kvartett you first have to log in on port 24 and run
 
<code><nowiki>SET PASSWORD</nowiki></code>.
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 19:02, 29 December 2021

English

Endring av passord på PVV

  • Logg inn på login.pvv.ntnu.no med ssh
  • Kjør kpasswd, skriv inn gammelt passord og nytt passord to ganger.

Passordet bør bli oppdatert innen to minutter. Hvis ikke dette skjer, ta kontakt med drift.

Passordreglement

PVV har ikke noe spesielt passordreglement ut over det man implisitt får fra NTNU, men her er noen tommelfingerregler:

  • Passordet bør være minst 8 tegn langt.
  • Det bør inneholde både bokstaver og tall.
  • Det må ikke bestå (helt eller delvis) av ord som finnes i ordlister.

Hvis fantasien ikke strekker til kan man bruke diverse program for å generere passord som matcher disse kravene, for eksempel pwgen.

Mistet passord / stengt konto

Hvis du har mistet passordet og ikke har mulighet til å komme innom for å bytte det selv, kan du sende en mail til drift@pvv.ntnu.no med mobilnummer. Vi vil da sette et nytt passord og sende det per SMS, som du bruker til å logge inn og bytte passord selv som forklart over. Oppgi helst et nummer som er registrert på ditt navn i telefonkatalogen.

Eventuelt kan du oppgi en PGP-nøkkel (som må være med i vårt web of trust) for å få tilsendt midlertidig passord per mail.

Dette gjelder også hvis kontoen din har blitt sperret på grunn av dårlig passord.

Changing Passwords

Changing Passwords on PVV

  • Log in to login.pvv.ntnu.no over ssh
  • Run kpasswd, enter the old password and the new one twice.

The password should be updated within two minutes. If it isn't contact the administrators.

Password rules

PVV doesn't have any particular rule set regarding passwords except those one implicitly gets from NUST, but here are some rules of thumb:

  • The password should be at least 8 characters long.
  • It should contain both letters and numbers.
  • It shouldn't consist (partially or entierly) of words found in dictionaries.

If you find your imagination failing you there is a series of programs that can be used to generate passwords matching these criteria, such as for an instance pwgen.

Lost password / closed account

If you lose your password and can't drop by to change it in person you can send a mail to drift@pvv.ntnu.no with your cellphone number. We will then set a new password and send it to you by SMS, and you can then change it yourself in the manner described above. Preferably give a number that is listed on your name in the telephone directory.

Alternatively you can specify a PGP-key (which has to be in our web of trust) to get sent a temporary password by mail.

This also applies if your account has been suspended due to choice of a bad password.