Difference between revisions of "Kontaktinformasjon"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 37: Line 37:
 
Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:
 
Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:
  
* Sondre Haugen Elgaaen ([[User:sondrhel|sondrhel]]): Leder
+
* Eirik Wittersø ([[User:eirikwit|eirikwit]]): Leder
* Eirik Wittersø ([[User:eirikwit|eirikwit]]): Nestleder
+
* Emma Lu Eikemo ([[User:emmalei|emmalei]]): Nestleder
* Thomas Wilskow Thorbjørnsen ([[User:thomawt|thomawt]]): Kasserer
+
* Richard Alexander Haden ([[User:richarah|richarah]]): Kasserer
* Richard Alexander Haden ([[User:richarah|richarah]]): Styremedlem
+
* Aleksander Knutsen ([[User:alekskn|alekskn]]): Styremedlem
* Emma Lu Eikemo ([[User:emmalei|emmalei]]): Styremedlem
+
* Johnny Hoai Nguyen ([[User:johnnyhn|johnnyhn]]): Styremedlem
* Omer Mohamed Babiker ([[User:omermb|omermb]]): Styremedlem
+
* Stian Ulfsnes ([[User:stianul|stianul]]): Styremedlem
  
 
Se også [[Tidligere styrer]]
 
Se også [[Tidligere styrer]]

Revision as of 12:56, 28 May 2021

English

Programvareverkstedet (PVV) er en organisasjon for datainteresserte studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Kontaktinformasjon

Postadresse

Programvareverkstedet
Postboks 16, Sentralbygg 2
7491 Trondheim

E-post-adresser

Alle e-post-adressene slutter på @pvv.ntnu.no. De mest interessante adressene er

 • styret som går til medlemmer av styret.
 • kasserer som går til PVVV sin kasserer.
 • drift som går til medlemmer av PVV Drift.
 • cert for ting som angår datasikkerhet.
 • aktive som er en e-post-liste for aktive PVVere.

World Wide Web

Hjemmesiden til PVV ligger på http://www.pvv.ntnu.no/

News

PVV har nyhetsgrupper som er tilgjengelige fra NTNUs news-server (news.ntnu.no). Disse gruppene er lokale og blir ikke videresendt til usenet.

Kontonummer

Kontonummeret til PVV er 8601.11.16916 (cut'n'paste-formatert: 86011116916 ) Henvendelser om økonomiske forhold rettes til styret på mailadressen pvv AT pvv DOT ntnu DOT no eller til kasserer på mailadressen kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

Ved innbetalinger er det viktig å skrive brukernavnet sitt helt fremst i kommentarfeltet, da BBS har en tendens til å bare gi oss omtrent 15 bokstaver.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:

 • Eirik Wittersø (eirikwit): Leder
 • Emma Lu Eikemo (emmalei): Nestleder
 • Richard Alexander Haden (richarah): Kasserer
 • Aleksander Knutsen (alekskn): Styremedlem
 • Johnny Hoai Nguyen (johnnyhn): Styremedlem
 • Stian Ulfsnes (stianul): Styremedlem

Se også Tidligere styrer

Lover og Reglement


English

Programvareverkstedet (PVV, the programming workshop) is an organization for students that take an interest in computers at the Norwegian University of Science and Technology.

Contact information

Postal addres

Programvareverkstedet
Postboks 16, Sentralbygg 2
7491 Trondheim

Email addresses

All email addresses end in @pvv.ntnu.no. The most interesting addresses are

 • styret which goes to the members of the board.
 • kasserer which goes to the treasurer of PVV.
 • drift which goes to all the members of the administration.
 • cert for things that concern computer security.
 • aktive which is the mailing list of all active PVV-ers.

World Wide Web

The homepage of PVV is found at http://www.pvv.ntnu.no/

News

PVV has newsgroups that are accessible from NTNU's news-server (news.ntnu.no). These groups are local and are not forwarded to usenet.

Bank Account Number

The account number of PVV is 8601.11.16916 (cut'n'paste-formatted: 86011116916 ). Inquiries about financial matters shout be directed to the board on the email address pvv AT pvv DOT ntnu DOT no or to the treasurer on the address kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

When paying it is important to write ones username at the front of the comment field, because BBS (the payment system most Norwegian banks use) at times only give us about 15 characters.

The Board

The board is responsible for the daily management of PVV, and has authority as given in PVV's laws. The leader of PVV is elected in the fall and sits for a year. The rest of the board is elected for half a year at a time, even though in practice there are only minor adjustments done in the spring semester. The board currently consists of the following persons:

 • Sondre Haugen Elgaaen (sondrhel): President
 • Eirik Wittersø (eirikwit): Vice-President
 • Thomas Wilskow Thorbjørnsen (thomawt): Treasurer
 • Andrea Pettersen Helåsen (andrph): Board member
 • Emma Lu Eikemo (emmalei): Board member
 • Omer Mohamed Babiker (omermb): Board member

See also Former boards

Laws and regulations