Difference between revisions of "Kaffe"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(formatering; satt inn headere fra ebrevet som siteres)
 
Line 1: Line 1:
Jeg kikket litt på [[Annan]] (PVVs kaffetrakter) i dag, og observerte at den
+
From: oysteini@pvv.ntnu.no (Øystein Skartsæterhagen)
var forferdelig møkkete.  Jeg har derfor vasket kannen og
+
Subject: [Aktive] Om bruk av kaffetrakter
kaffefilterholderen, tørket av selve trakteren med tørkepapir, og holder
+
To: aktive@pvv.ntnu.no
nå på å rense den.
+
Date: Wed, 29 Feb 2012 21:40:14 +0100
 
+
Siden det tydeligvis ikke er slik at alle som forsøker å bruke annan
+
Jeg kikket litt på [[Annan|annan]] (PVVs kaffetrakter) i dag, og observerte at den
både (a) forstår seg på hvordan man bruker en kaffetrakter og (b)
+
var forferdelig møkkete.  Jeg har derfor vasket kannen og
kjenner konvensjonene som gjelder for Programvareverkstedets eksemplar
+
kaffefilterholderen, tørket av selve trakteren med tørkepapir, og holder
av arten, vil jeg her gi en kort innføring i begge deler.
+
nå på å rense den.
 
+
Hvis de glade kaffetraktende horder på PVV følger prosedyrene skissert
+
Siden det tydeligvis ikke er slik at alle som forsøker å bruke annan
under, kan vi i fellesskap sørge for at kaffen som traktes med annan
+
både (a) forstår seg på hvordan man bruker en kaffetrakter og (b)
ikke virker like gammel og bitter som undertegnede.
+
kjenner konvensjonene som gjelder for Programvareverkstedets eksemplar
 
+
av arten, vil jeg her gi en kort innføring i begge deler.
 
+
== OM RENHOLD AV KAFFETRAKTEREN ==
+
Hvis de glade kaffetraktende horder på PVV følger prosedyrene skissert
 
+
under, kan vi i fellesskap sørge for at kaffen som traktes med annan
 
+
ikke virker like gammel og bitter som undertegnede.
Alle som bruker kaffetrakteren har et felles ansvar for at den holdes
+
ren.
+
 
+
OM RENHOLD AV KAFFETRAKTEREN:
Kannen og filterholderen vaskes med oppvaskmiddel og oppvaskbørste
+
mellom hver gang det traktes kaffe.  Varmeplaten og resten av trakteren
+
Alle som bruker kaffetrakteren har et felles ansvar for at den holdes
tørkes av med fuktig tørkepapir så ofte som det trengs.  I praksis betyr
+
ren.
dette at du som bruker trakteren gjør følgende:
+
 
+
Kannen og filterholderen vaskes med oppvaskmiddel og oppvaskbørste
(a) Før du trakter kaffe, ser du etter om kannen, filterholderen og
+
mellom hver gang det traktes kaffe.  Varmeplaten og resten av trakteren
varmeplaten ser skitne ut.  Gjør de det, rengjør du dem før du trakter
+
tørkes av med fuktig tørkepapir så ofte som det trengs.  I praksis betyr
kaffe.  Du kan samtidig (denne delen er frivillig) sende stygge tanker
+
dette at du som bruker trakteren gjør følgende:
til de som etterlot trakteren i en slik miserabel stand.
+
 
+
(a) Før du trakter kaffe, ser du etter om kannen, filterholderen og
(b) Når du er i ferd med å forlate PVV for dagen, og du i løpet av denne
+
varmeplaten ser skitne ut.  Gjør de det, rengjør du dem før du trakter
dagen har drukket kaffe traktet på annan, sjekker du om trakteren ser
+
kaffe.  Du kan samtidig (denne delen er frivillig) sende stygge tanker
skitten ut.  Hvis den gjør det, rengjør du den.
+
til de som etterlot trakteren i en slik miserabel stand.
 
+
Omtrent hver fjortende dag bør trakteren renses innvendig.  Til dette
+
(b) Når du er i ferd med å forlate PVV for dagen, og du i løpet av denne
bruker man rensemiddel for kaffetraktere.  Vi har som regel en eske med
+
dagen har drukket kaffe traktet på annan, sjekker du om trakteren ser
slikt stående på PVV.  Hvis det er tomt, går du til en
+
skitten ut.  Hvis den gjør det, rengjør du den.
dagligvareforretning og kjøper mer.
+
 
+
Omtrent hver fjortende dag bør trakteren renses innvendig.  Til dette
 
+
bruker man rensemiddel for kaffetraktere.  Vi har som regel en eske med
== SLIK TRAKTER DU KAFFE ==
+
slikt stående på PVV.  Hvis det er tomt, går du til en
 
+
dagligvareforretning og kjøper mer.
1. Sørg for at trakteren er ren, som beskrevet over.
+
 
+
2. Fyll ønsket mengde vann i trakterens vannbeholder.
+
SLIK TRAKTER DU KAFFE:
 
+
3. Sett et kaffefilter i filterholderen og mål opp en passende mengde
+
1. Sørg for at trakteren er ren, som beskrevet over.
kaffepulver (fem måleskjeer kaffe til en liter vann pleier å fungere,
+
men du kan prøve deg frem).  Den vanskelige delen av dette punktet er at
+
2. Fyll ønsket mengde vann i trakterens vannbeholder.
kaffepulveret man måler opp skal plasseres i kaffefilteret.  Det skal
+
ikke tømmes rundt omkring på kaffetrakteren.  Ei heller skal det spres
+
3. Sett et kaffefilter i filterholderen og mål opp en passende mengde
ut over kaffebordet.  Det skal slett ikke slenges vilt ut på gulvet på
+
kaffepulver (fem måleskjeer kaffe til en liter vann pleier å fungere,
PVV og de omkringliggende områder.  Når man først har forstått det
+
men du kan prøve deg frem).  Den vanskelige delen av dette punktet er at
grunnleggende prinsippet for hvor kaffen skal plasseres, er dette
+
kaffepulveret man måler opp skal plasseres i kaffefilteret.  Det skal
faktisk noe de fleste med normalt god koordineringsevne kan få til.
+
ikke tømmes rundt omkring på kaffetrakteren.  Ei heller skal det spres
Hvis du er usikker på om du klarer dette, kan du be en voksen om hjelp.
+
ut over kaffebordet.  Det skal slett ikke slenges vilt ut på gulvet på
 
+
PVV og de omkringliggende områder.  Når man først har forstått det
4. Sjekk at dryppstoppen står i åpen posisjon, slik at kaffen får dryppe
+
grunnleggende prinsippet for hvor kaffen skal plasseres, er dette
ned i kannen.
+
faktisk noe de fleste med normalt god koordineringsevne kan få til.
 
+
Hvis du er usikker på om du klarer dette, kan du be en voksen om hjelp.
5. Slå på de to tidsbryterne trakteren er koblet til.  Hvis selve
+
trakteren er skrudd av, må du slå på denne også.
+
4. Sjekk at dryppstoppen står i åpen posisjon, slik at kaffen får dryppe
 
+
ned i kannen.
6. Vent til kaffen er traktet ferdig.  I likhet med punkt 3 over er
+
dette noe mange tilsynelatende har problemer med.  Det virker kanskje
+
5. Slå på de to tidsbryterne trakteren er koblet til.  Hvis selve
litt vanskelig å forstå at man ikke bare kan plukke ut kannen og skjenke
+
trakteren er skrudd av, må du slå på denne også.
kaffe så snart det har dukket opp noen dråper i den, men jeg skal
+
forsøke å forklare hvorfor det er slik.  Så lenge kaffetrakteren holder
+
6. Vent til kaffen er traktet ferdig.  I likhet med punkt 3 over er
på å trakte kaffe, drypper det kaffe fra filterholderen ned mot der
+
dette noe mange tilsynelatende har problemer med.  Det virker kanskje
kannen vanligvis befinner seg.  Hvis kannen da ikke befinner seg der
+
litt vanskelig å forstå at man ikke bare kan plukke ut kannen og skjenke
(men for eksempel i en utålmodig kaffedrikkers skjelvende lanke), vil
+
kaffe så snart det har dukket opp noen dråper i den, men jeg skal
kaffen dessverre ikke være i stand til å finne veien til kannen helt på
+
forsøke å forklare hvorfor det er slik.  Så lenge kaffetrakteren holder
egen hånd.  Den vil faktisk bare falle rett ned, og lande på
+
på å trakte kaffe, drypper det kaffe fra filterholderen ned mot der
varmeplaten.  Da blir varmeplaten skitten.  Det ønsker vi ikke at den
+
kannen vanligvis befinner seg.  Hvis kannen da ikke befinner seg der
skal bli.  Derfor må du vente til kaffen er ferdig traktet.  Dette er
+
(men for eksempel i en utålmodig kaffedrikkers skjelvende lanke), vil
kanskje ikke alltid så lett, siden det kan ta mer enn et helt minutt.
+
kaffen dessverre ikke være i stand til å finne veien til kannen helt på
For å holde ut ventetiden kan du for eksempel lese en tegneserie.
+
egen hånd.  Den vil faktisk bare falle rett ned, og lande på
 
+
varmeplaten.  Da blir varmeplaten skitten.  Det ønsker vi ikke at den
7. Er kaffen ferdig traktet?  Flott!  Da kan du forsyne deg med kaffe.
+
skal bli.  Derfor må du vente til kaffen er ferdig traktet.  Dette er
Den eneste vanskeligheten som gjenstår nå er at kaffen skal helles i en
+
kanskje ikke alltid så lett, siden det kan ta mer enn et helt minutt.
kopp, som du så bruker til å drikke av.  Å helle kaffen på kaffebordet
+
For å holde ut ventetiden kan du for eksempel lese en tegneserie.
eller et annet av PVVs bord er feil.  Å helle den på gulvet er også
+
feil.  Det korrekte er å helle den i en kopp.  Hvis du ikke vet hva en
+
7. Er kaffen ferdig traktet?  Flott!  Da kan du forsyne deg med kaffe.
kopp er, kan du spørre moren din.  Hun vet det nok.
+
Den eneste vanskeligheten som gjenstår nå er at kaffen skal helles i en
 
+
kopp, som du så bruker til å drikke av.  Å helle kaffen på kaffebordet
 
+
eller et annet av PVVs bord er feil.  Å helle den på gulvet er også
== OM INNKJØP OG OPPBEVARING AV KAFFE ==
+
feil.  Det korrekte er å helle den i en kopp.  Hvis du ikke vet hva en
 
+
kopp er, kan du spørre moren din.  Hun vet det nok.
Alle som bruker kaffetrakteren deler kostnadene med å kjøpe inn kaffe.
+
Dette foregår på følgende vis.  Hvis det er tomt for kaffepulver, og du
+
vil ha kaffe, går du til en butikk og kjøper inn mer kaffepulver.
+
OM INNKJØP OG OPPBEVARING AV KAFFE:
 
+
Kaffepulveret oppbevares i en ganske tett boks som hendig nok er merket
+
Alle som bruker kaffetrakteren deler kostnadene med å kjøpe inn kaffe.
«coffee».  En ting som kan være vanskelig å forstå angående bruk av
+
Dette foregår på følgende vis.  Hvis det er tomt for kaffepulver, og du
denne boksen er at den kun er ganske tett dersom den er lukket.  Når
+
vil ha kaffe, går du til en butikk og kjøper inn mer kaffepulver.
lokket står åpent er den faktisk ikke særlig tett i det hele tatt.
+
Dette ble kanskje litt i overkant teoretisk, men i praksis betyr det
+
Kaffepulveret oppbevares i en ganske tett boks som hendig nok er merket
bare det følgende: Etter at du har tatt kaffe fra boksen, må du lukke den.
+
«coffee».  En ting som kan være vanskelig å forstå angående bruk av
 +
denne boksen er at den kun er ganske tett dersom den er lukket.  Når
 +
lokket står åpent er den faktisk ikke særlig tett i det hele tatt.
 +
Dette ble kanskje litt i overkant teoretisk, men i praksis betyr det
 +
bare det følgende: Etter at du har tatt kaffe fra boksen, må du lukke den.

Latest revision as of 10:54, 8 March 2012

From: oysteini@pvv.ntnu.no (Øystein Skartsæterhagen)
Subject: [Aktive] Om bruk av kaffetrakter
To: aktive@pvv.ntnu.no
Date: Wed, 29 Feb 2012 21:40:14 +0100

Jeg kikket litt på annan (PVVs kaffetrakter) i dag, og observerte at den
var forferdelig møkkete. Jeg har derfor vasket kannen og
kaffefilterholderen, tørket av selve trakteren med tørkepapir, og holder
nå på å rense den.

Siden det tydeligvis ikke er slik at alle som forsøker å bruke annan
både (a) forstår seg på hvordan man bruker en kaffetrakter og (b)
kjenner konvensjonene som gjelder for Programvareverkstedets eksemplar
av arten, vil jeg her gi en kort innføring i begge deler.

Hvis de glade kaffetraktende horder på PVV følger prosedyrene skissert
under, kan vi i fellesskap sørge for at kaffen som traktes med annan
ikke virker like gammel og bitter som undertegnede.


OM RENHOLD AV KAFFETRAKTEREN:

Alle som bruker kaffetrakteren har et felles ansvar for at den holdes
ren.

Kannen og filterholderen vaskes med oppvaskmiddel og oppvaskbørste
mellom hver gang det traktes kaffe. Varmeplaten og resten av trakteren
tørkes av med fuktig tørkepapir så ofte som det trengs. I praksis betyr
dette at du som bruker trakteren gjør følgende:

(a) Før du trakter kaffe, ser du etter om kannen, filterholderen og
varmeplaten ser skitne ut. Gjør de det, rengjør du dem før du trakter
kaffe. Du kan samtidig (denne delen er frivillig) sende stygge tanker
til de som etterlot trakteren i en slik miserabel stand.

(b) Når du er i ferd med å forlate PVV for dagen, og du i løpet av denne
dagen har drukket kaffe traktet på annan, sjekker du om trakteren ser
skitten ut. Hvis den gjør det, rengjør du den.

Omtrent hver fjortende dag bør trakteren renses innvendig. Til dette
bruker man rensemiddel for kaffetraktere. Vi har som regel en eske med
slikt stående på PVV. Hvis det er tomt, går du til en
dagligvareforretning og kjøper mer.


SLIK TRAKTER DU KAFFE:

1. Sørg for at trakteren er ren, som beskrevet over.

2. Fyll ønsket mengde vann i trakterens vannbeholder.

3. Sett et kaffefilter i filterholderen og mål opp en passende mengde
kaffepulver (fem måleskjeer kaffe til en liter vann pleier å fungere,
men du kan prøve deg frem). Den vanskelige delen av dette punktet er at
kaffepulveret man måler opp skal plasseres i kaffefilteret. Det skal
ikke tømmes rundt omkring på kaffetrakteren. Ei heller skal det spres
ut over kaffebordet. Det skal slett ikke slenges vilt ut på gulvet på
PVV og de omkringliggende områder. Når man først har forstått det
grunnleggende prinsippet for hvor kaffen skal plasseres, er dette
faktisk noe de fleste med normalt god koordineringsevne kan få til.
Hvis du er usikker på om du klarer dette, kan du be en voksen om hjelp.

4. Sjekk at dryppstoppen står i åpen posisjon, slik at kaffen får dryppe
ned i kannen.

5. Slå på de to tidsbryterne trakteren er koblet til. Hvis selve
trakteren er skrudd av, må du slå på denne også.

6. Vent til kaffen er traktet ferdig. I likhet med punkt 3 over er
dette noe mange tilsynelatende har problemer med. Det virker kanskje
litt vanskelig å forstå at man ikke bare kan plukke ut kannen og skjenke
kaffe så snart det har dukket opp noen dråper i den, men jeg skal
forsøke å forklare hvorfor det er slik. Så lenge kaffetrakteren holder
på å trakte kaffe, drypper det kaffe fra filterholderen ned mot der
kannen vanligvis befinner seg. Hvis kannen da ikke befinner seg der
(men for eksempel i en utålmodig kaffedrikkers skjelvende lanke), vil
kaffen dessverre ikke være i stand til å finne veien til kannen helt på
egen hånd. Den vil faktisk bare falle rett ned, og lande på
varmeplaten. Da blir varmeplaten skitten. Det ønsker vi ikke at den
skal bli. Derfor må du vente til kaffen er ferdig traktet. Dette er
kanskje ikke alltid så lett, siden det kan ta mer enn et helt minutt.
For å holde ut ventetiden kan du for eksempel lese en tegneserie.

7. Er kaffen ferdig traktet? Flott! Da kan du forsyne deg med kaffe.
Den eneste vanskeligheten som gjenstår nå er at kaffen skal helles i en
kopp, som du så bruker til å drikke av. Å helle kaffen på kaffebordet
eller et annet av PVVs bord er feil. Å helle den på gulvet er også
feil. Det korrekte er å helle den i en kopp. Hvis du ikke vet hva en
kopp er, kan du spørre moren din. Hun vet det nok.


OM INNKJØP OG OPPBEVARING AV KAFFE:

Alle som bruker kaffetrakteren deler kostnadene med å kjøpe inn kaffe.
Dette foregår på følgende vis. Hvis det er tomt for kaffepulver, og du
vil ha kaffe, går du til en butikk og kjøper inn mer kaffepulver.

Kaffepulveret oppbevares i en ganske tett boks som hendig nok er merket
«coffee». En ting som kan være vanskelig å forstå angående bruk av
denne boksen er at den kun er ganske tett dersom den er lukket. Når
lokket står åpent er den faktisk ikke særlig tett i det hele tatt.
Dette ble kanskje litt i overkant teoretisk, men i praksis betyr det
bare det følgende: Etter at du har tatt kaffe fra boksen, må du lukke den.