Revision history of "Help:Contents"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:44, 26 April 2010Magnusrk (talk | contribs). . (254 bytes) (+30). . (Vi bruker ikke Help:*, nesten hele wikien er help.)
  • (cur | prev) 19:29, 22 March 2010Toreb (talk | contribs). . (224 bytes) (+224). . (New page: ''Nu er jeg staalsat,''<br> ''jeg følger det Bud, der byder i Høiden at vandre!''<br> ''Mit Lavlandsliv har jeg levet ud;''<br> ''her oppe paa Vidden er Frihed og Gud,''<br> ''Der nede f...)