Halvårsmøte/2021H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 22:18, 27 September 2021 by Sondrhel (talk | contribs) (Created page with " =01. Møtet er satt= eirikwit starter møtet == Oppmøte == {| ! Fullt navn ! NTNU Brukernavn |- | Adrian Gunnar Lauterer | adriangl |-...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


01. Møtet er satt

  eirikwit starter møtet
  == Oppmøte ==
Fullt navn NTNU Brukernavn
Adrian Gunnar Lauterer adriangl
Aleksander Knutsen alekskn
Amalie Erdal Mansåker amalieem
Amin Mohamed Babiker aminmb
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Bjørnar Ørjansen Kårevik bjornoka
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Felix Albrigtsen felixalb
Katharina Haeussler kathareh
Kristoffer Sørfonn krissorf
Lisa Jonassen lisajon
Omer Mohamed Babiker omermb
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Richard Aleksander Haydon richarah
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Sindre Herstad sindher
Thomas Wilskow Thorbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Øystein Tveit oysteikt
  }


02. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

  ==Ordstyrer==
    eirikwit nominerer seg selv
    
    eirikwit valgt ved akklamasjon
  ==Referent== 
    sondrhel nominert av eirikwit
    
    sondrhel godtar nominasjonen
    
    sondrhel valgt ved akklamasjon
  ==Tellekorps==
    torsteno og sindos nominerer seg selv
    
    torsteno og sindos valgt ved akklamasjon
  ==Protokollunderskrivere==
    omermb nominerer seg selv til protokollunderskriver
    
    bjornoka nominerer seg selv til protokollunderskriver
    
    omermb og bjornoka valgt ved akklamasjon

03. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  eirikwit informerer om skrivefeil i mail
  
  Innkalling godkjent ved akklamasjon

04. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte

  eirikwit presenterer referat fra forrige vårmøte[vedlegg 1]
  
  Feil og mangler bli tatt opp:
    * Økonomien skulle sees på, og tilstand burde oppdateres nå i ettertid
    * Kasserer ble valgt etter styre (vanligvis valgt før styre), da den som hadde meldt seg hentet pizza til pausen da 
    * Fikse skrivefeil

05. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

  torsteno foreslår å godkjenne referatet gitt at nevnte feil og mangler blir rettet opp i.
  
  torsteno sitt forslag godkjent ved akklamasjon

06. Styrets halvårsrapport

  eirikwit presenterer styrets halvårsrapport[vedlegg 2]
  
  Et innkjøp av sondrhel sto ikke oppført. Det viste seg at sondrhel hadde fått penger tilbake for et kjøp uten at dette hadde blitt godkjent på et styremøte
  

07. Godkjenning av Styrets halvårsrapport

  Godkjent ved akklamasjon

08. Drifts halvårsrapport

  pederbs presenterer drifts halvårsrapport[vedlegg 3]

09. Godkjenning av Drift halvårsrapport

  Godkjent ved akklamasjon

0↊. CERTs halvårsrapport

  torsteno presenterer CERTs halvårsrapport[vedlegg 4]
  
  torsteno legger frem ønske om ny leder i CERT
  
  pederbs legger frem ønske om ny driftskoordinator

0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport

  Godkjent ved akklamasjon

10. Presentasjon av revidert regnskap for 2020

  eirikwit presenterer revidert regnskap for 2020[vedlegg 5]
  
  * Ukjent person som kjøpte noe mens de pantet for PVV skylder PVV 30,- kr 
  * Noen bilag mangler kontekst
  * Opptil 1000,- kr skyldes fra folk som har kjøpt inn pizza til PVV grunnet feil i beregning av overlegg
  * Totalt 727,- kr utestående for medlemmer
  * Vi har totalt sett en økning av kapital, mye grunnet mangel på arrangementer under pandemien

11. Godkjenning av revidert regnskap for 2020

  Godkjent ved akklamasjon

12. Godkjenning av regnskap for første halvår 2021

  richarah presenterer regnskap for første halvår 2021 [vedlegg 6]
  
  Nettoavvik er på 160.86,- kr ut
  ==Inntekter==
    Totale inntekter er på 12 058.00,- kr
    
    Pant lavere enn forventet, men mengden flasker på PVV begynne å hope seg opp
      
  ==Utgifter==
    Totale utgifter er på 14 832.51,- kr
    
    Abonnementer har gått ned til 0.00,- kr da PVV har droppet sitt abonnement på Lunsj
    
    Fadderuke var betraktelig lavere enn forventet. Det viser seg at en håndfull medlemmer er usikre på om de har sendt inn bilag for utgifter i fadderperioden. Medlemmene blir oppfordret til å gå gjennom bilag de har i etterkant av møtet, og sende inn ved første anledning.
    
    Kurs og PR har gått ned til 0.00,- kr da PVV ikke har holdt kurs det siste halvåret, med unntak av et bilag fra sist uke som ikke har blitt ført inn
  ==Godkjenning==
  torsteno foreslår å kun godkjenne regnskap for første halvår med forbehold om endringer som kommer som konsekvens av revidert regnskap 2020
  alekskn foreslår å underskjenne regnskap på bakrgunn av missvisende kategoriføring
  alekskn sitt forslag godkjent ved akklamasjon
  Regnskap er dermed underkjent og må fikses til neste halvårsmøte

13. Diskusjon og revisjon av årets budsjett

  richarah presenterer forslag til årets budsjett
  ==Budsjettforslag==
    Inntekt
      * Donasjoner går ned fra 30 000,- kr til 28 000,- kr for å gjenspeile virkeligheten bedre
      * Renter går ned fra 150,- kr til 50,- kr grunnet dårlig rente
    Utgifter
      * Uendret, men richarah nevner daglig drift og fadderuke burde vurderes revidert i nær fremtid da pandemien er over i Norge

14. Godkjenning av revidert budsjett

  Godkjent ved akklamasjon

15. Endringer av lov 3

15.1. Dagens lov

  torsteno presenterer dagens lov [vedlegg 7]

15.2. Foreslått ny lov

15.3. Endringer

  Endre mengden aktive medlemmer som kreves for å sette i gang ekstraordinert medlemsmøte fra 1/3 av aktive medlemmer til 10 medlemmer
  Endre minimal varsel før ekstraordinert medlemsmøte fra 1 uke i forveien til 2 uker i forveien

15.4. Begrunnelse

15.5. Diskusjon

  sondrhel foreslår å istedet for å endre fra et fast antall medlemmer til en funksjon av størrelsen av styret, slik at muligheten for ekstraordinert medlemsmøte er åpent selv under tider hvor PVV har lite medlemmer
  andrph foreslår å godkjenne lovforslag inntil videre, og endre til sondrhel sitt forslag enten ved ekstraordinert medlemsmøte eller neste halvårsmøte

15.6. Godkjenning/avslag

  Lovendring godkjent ved akklamasjon

16. Valg av leder

  andrph nominerer seg selv til leder
  
  sondrhel nominerer emmalei til leder
    * emmalei underkjenner nominasjonen
  
  richarah nominerer torsteno til leder
    * torsteno underkjenner nominasjonen
  
  sondrhel nominerer johnnyhn til leder
    * johnnyhn underkjenner nominasjonen
  
  eirikwit nominerer bjornoka til leder
    * bjornoka underkjenner nominasjonen
  andrph valgt til leder ved akklamasjon
  

17. Valg av kasserer

  torsteno nominerer amalieem til kasserer
    * amalieem godtar nominasjonen
  
  eirikwit nominerer thomawt til kasserer
    * thomawt underkjenner nominasjonen
  amalieem valgt til kasserer ved akklamasjon

18. Valg av styre

  torsteno nominerer amalieem og sondrhel til styremedlem
    * amalieem godtar nominasjonen
    * sondrhel underkjenner nominasjonen
  
  alekskn nominerer seg selv til styremedlem
  
  adriangl nominerer seg selv til styremedlem
  
  oysteikt nominerer seg selv til styremedlem
  
  andrph nominerer seg selv til styremedlem
  
  andrph nominerer bjornoka til styremedlem
    * bjornoka godtar nominasjonen
  
  johnnyhn nominerer aminmb til styremedlem
    * aminmb godtar nominasjonen
  
  omermb nominerer seg selv til styremedlem
  
  torsteno nominerer felixalb, lisajon og kathareh til styremedlem
    * felixalb godtar nominasjonen
    * lisajon underkjenner nominasjonen
    * kathareh underkjenner nominasjonen
  
  andrph nominerer thomawt til styremedlem
    * thomawt godtar nominasjonen
  
  bjornoka nominerer sindher til styremedlem
    * sindher underkjenner nominasjonen
  
  kathareh nominerer seg selv til styremedlem
  andrph ønsker fire styremedlemmer
  alekskn foreslår fem styremedlemmer for å kunne spre arbeidmengden mer
    * Det blir tatt opp at PVV i innspurten til fadderperioden effektivt sett hadde ett styremedlem mindre da en i daværende styre hadde sluttet på NTNU
  Det blir holdt anonym avstemning mellom følgende nominerte
    * alekskn
    * amalieem
    * aminmb
    * bjornoka
    * felixalb
    * kathareh
    * oysteikt
    * thomawt
  De tre med flest stemmer er valgt til styret
    * alekskn
    * bjornoka
    * felixalb
  To nomimnerte har begge like mange stemmer og ingen andre har flere stemmer enn de
    * adriangl
    * oysteikt
    
  Det blir holdt anonym avstemning mellom adriangl og oysteikt
    * oysteikt får flest stemmer
  
  Nytt styre er dermed
    * alekskn
    * bjornoka
    * felixalb
    * oysteikt

19. Valg av valgkomité

  sondrhel nominerer seg selv til valgkomité
  torsteno nominerer eirikwit, omermb og amalieem
    omermb underkjenner nominasjonen
    eirikwit underkjenner nominasjonen
    amalieem godtar nominasjonen
  eirikwit nominerer
    adriangl
  
  sondrhel, amalieem og adriangl valgt til valgkomité ved akklamasjon

1↊. Møtet heves

  Godkjent ved akklamasjon

Vedlegg

  [REFERAT VÅR 2021]
  [STYRETS HALVÅRSRAPPORT]
  
  [DRIFTS HALVÅRSRAPPORT]
  
  [CERTS HALVÅRSRAPPORT]
  
  [REVIDERT REGNSKAP 2020]
  
  [REGNSKAP VÅR 2021]
  
  [LOV 3]