Halvårsmøte/2020V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 18:53, 25 February 2020 by Sondrhel (talk | contribs) (→‎Vedlegg 3)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Benjamin Benjaminsen benjaben
Jon Eivind Ytrehorn joney
Richard Alexander Haydon richarah

Møtet ble satt 18:20

25 Halvårsmøte 2020-02-24

Kommentar: det var en skrivefeil i sak 25 ved innkalling. Det ble skrevet "Halvårsmøte 2019-02-24". Halvårsmøtet har blitt gjort klar over dette, og godkjente innkalling uansett.

01 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Ordstyrer: sondrhel ble nominert og valgt ved akklamasjon

Referent: omermb ble nominert og valgt ved akklamasjon

Tellekorps: torsteno, pederbs, benjaben ble nominert og valgt ved akklamasjon

Protokollunderskrivere: thomawt og emmalei ble nominert og valgt ved akklamasjon

02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble godkjent ved akklamasjon. selv med feil i dato (se kommetar på punkt 25).

07 Felles gjennomgang av referat fra forrige årsmøte

sondrhel går gjennom referat fra forrige halvårsmøte

03 Godkjenning av referat fra forrige årsmøte

godkjent ved akklamasjon.

10 Felles gjennomgang av Styrets halvårsrapport

sondrhel går gjennom styrets halvårsrapport (ref vedlegg 1)

09 Godkjenning av Styrets halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon.

11 Felles gjennomgang av Drifts halvårsrapport

pederbs går gjennom Drifts halvårsrapport (ref vedlegg 2)

28 Godkjenning av Drifts halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon.

04 Felles gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport(ref vedlegg 3)

richarah er nå et nytt medlem av CERT

27 Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

26 Godkjenning av forrige års regnskap

thomawt (kasserer) går gjennom forrige års regnskap (ref vedlegg 4)

Det var forvirring rundt posten for utgiftene i "trivsel og arrangementer" grunnet føring av støtte til fadderukene fra IDI, men alt dette er ført inn som positive og negative utgifter. Spør thomawt hvis usikker.

torsteno vil føre PVV sitt styre sin dibblerkonto inn i regnskapet, thomawt (kasserer) sier han ønsker en CSV-fil jevnlig fra dibbler for at dette skal føres.

godkjent ved akklamasjon.

05 Diskusjon og revisjon av årets budsjett

thomawt går gjennom budsjettet

Inntekter: Donasjoner økt fra 10 000 til 30 000

Renter senket fra 300 til 150

Resten forblir likt (disk, medlem, pant)


Utgifter:

Abonnement forblir likt

Annet økt til 1 000

Daglig drift økt fra 2 000 til 4 000

Gebyrer økt fra 2 500 til 3 000

Hardware økt fra 5 000 til 10 000

Trivsel & Arrangementer senket fra 13 400 til 10 150

Resten forblir likt

06 Godkjenning av årets budsjett

godkjent ved akklamasjon.

08 Forslag til vedtektsendringer

12.1 Forslag til endring av lov 5

 • kommentar til nummerering: punktet 12.1 og andre underpunkter av 12 skal egentlig være underpunkter av punkt 08

ref vedlegg 1

12.1.1 Dagens lov

sondrhel gjør høytlesning av tidligere versjon av lov 5

Referer til vedlegg 5 punkt 1

12.1.2 Forslag til ny lov

sondrhel gjør høytlesning av den nye versjonen av loven

Referer til vedlegg 5 punkt 2

12.1.3 Endring

sondrhel gjør høytlesning av endringen

Referer til vedlegg 5 punkt 3

12.1.4 Begrunnelse

sondrhel gjør høytlesning av begrunnelsen

Referer til vedlegg 5 punkt 4

12.1.5 Godkjenning

Godkjent ved akklamasjon.

12.2 Forslag til rettskrivning av alle lover

sondrhel forklarer hvorfor denne saken er på et annet format enn forrige vedtektsendring

12.2.1 Endringer

Referer til vedlegg 6

12.2.2 Begrunnelser

Referer til vedlegg 6

12.2.3 Godkjenning

Endring fra "naturvitenskaplige" til "naturvitenskapelige", godkjent ved akklamasjon.

Endring om å avslutte alle punkter med punktum ble godkjent ved akklamasjon.

Tegnsetting av "heretter kalt" ble godkjent ved håndsopprekning for å ha kommma før og etter(altså ", heretter kalt *alias*). 12 Stemmer for, 0 blank og 0 mot.

Det kom et forslag om å endre vedtektene til å skrive forkortelsen til full navn i parentes, men siden dette er en endring som ikke er direkte rettskriving, må det komme som en vedtektsendring før neste halvårsmøte.

Endring av "i mot" til "imot", valgt ved håndsopprekning: 10 for, 2 blank, 0 mot

Endring "Stemmebrerettigede" til "Stemmeberettigede", godkjent ved akklamasjon

Endring fra "de" til "dem", valgt ved håndsopprekning: 0 stemmer for, og 1 blank, 11 mot

Punktum mellom helsetninger, valgt ved håndsopprekning: enstemmig for

Endring fra "frem" til "fram", valgt ved håndsopprekning: 3 for, 4 mot, 5 blank

Endring fra "fremmøtte" til "frammøtte", valgt ved håndsopprekning: 8 for, 2 blank, 2 mot

Endring fra "en hver" til "enhver" godkjent ved akklamasjon.

Endring fra "PVV's" til "PVVs" godkjent ved akklamasjon.

Endring fra "reglement" til "reglementet" i lov §8: enstemmig for.

Endring av punkt §7 slik at det er i samsvar med punkt §8 som det var før (altså "reglementet" til "reglement"): enstemmig mot


13 Valg av kasserer

thomawt er nominert.

Anonym avsteming: thomawt er valgt

14 Valg av styre

andrph, emmalei, omermb, eirikwit, benjaben, richarah og joney. benjaben trakk seg fra tellekorpset (ettersom han stiller til valg for det som skal telles over).

Forslag om at antall styremedlemmer skal være 4, 5 eller 7.

Anonym avstemning: 4 styremedlemmer

emmalei, omermb, eirikwit og richarah ble stemt frem ved anonym avstemning.

15 Valg av revisor

thomawt foklarer oppgavene til revisor.

richarah, torsteno, eirikwit og omermb er nominert. Valget ble tatt ved anonym avsteming. benjaben gjenopptar rollen som tellekorps, og torsteno trekker seg fra tellekorps (ettersom har stiller til valg for det som skal telles over).

Eirik blir valgt som revisor

16 Valg av valgkomité

sondrhel går gjennom arbeidsoppgaver til valgkomité

joney, eirikwit, omermb er nominert. eirikwit trekker seg.

joney og omermb ble valgt ved akklamasjon.


Vedlegg

Vedlegg 1

Styrets Halvårsrapport

Ordnet avtale med CopyCat

  Plakater koster nå 5 kr/stykk + moms
  Tidligere 120 kr + 5.60 kr/stykk + moms

Har gått til innkjøp av en rekke ting

  Deler til PVVs maskiner
  Bøker:
    Programming Rust: Fast, safe system programming
    Electronics Cookbook
    Player's Handbook (D&D 5e)
  

Arrangert driftkveld

Har arrangert kurs om en rekke emner

  Haskell av thomawt
  ITGK av amundbk
  LaTeX av omermb
  Avansert Python av pederbs

Har arrangert en rekke brettspillkvelder og hackekvelder

Har sørget for at ryddedager blir holdt

Opprettet Offsite og arrangert hyttetur

Vi får nå støtte av IDI

  15 000 kr/år til daglig drift
  10 000 kr til fadderperioden

Ryddet opp i wikien

Ordnet nytt bord til brettspill

Vedlegg 2

ref Driftsrapport/H2019

Vedlegg 3

ref CERTsrapport/V2020

Vedlegg 4

File:Budsjettrapport-2019.pdf

Vedledd 5

Endring av lov 5


Dagens lov:

§5: Medlemskap

For å bli medlem kreves:

  At man har interesse for datamaskiner og deres bruk.
  At man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer.
  Styret kan etter skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap. En slik avgjørelse kan overprøves av halvårsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte.

Medlemskap er i utgangspunktet livsvarig. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for inneværende periode, samt medlemmer som er fritatt fra å betale medlemsavgiften, er aktive medlemmer. Andre medlemmer er passive medlemmer. Medlemsavgiften er enten kr. 50,- som betales hvert år, eller 1024,- som betales en gang.

Styret kan vedta å ekskludere et medlem. Begrunnelse for ekskluderingen må umiddelbart offentliggjøres gjennom de vanlige informasjonskanalene, og det skal ved neste allmøte eller ekstraordinære medlemsmøte stemmes over om ekskluderingen skal gjøres permanent. Medlemmet vil bli ekskludert ved 2/3 flertall, og vil ha stemmerett på møtet fram til det eventuelt blir permanent ekskludert.

Hvis et medlem permanent har mistet sitt medlemskap, kan dette kun gis på nytt ved 2/3 flertall på halvårsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.


Ny lov:

§5: Medlemskap

For å bli medlem kreves:

  At man har interesse for datamaskiner og deres bruk eller andre av PVVs aktiviteter.
  At man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer.
  Styret kan etter skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap. En slik avgjørelse kan overprøves av halvårsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte.

Medlemskap er i utgangspunktet livsvarig. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for inneværende periode, samt medlemmer som er fritatt fra å betale medlemsavgiften, er aktive medlemmer. Andre medlemmer er passive medlemmer. Medlemsavgiften er enten kr. 50,- som betales hvert år, eller 1024,- som betales en gang.

Styret kan vedta å ekskludere et medlem. Begrunnelse for ekskluderingen må umiddelbart offentliggjøres gjennom de vanlige informasjonskanalene, og det skal ved neste allmøte eller ekstraordinære medlemsmøte stemmes over om ekskluderingen skal gjøres permanent. Medlemmet vil bli ekskludert ved 2/3 flertall, og vil ha stemmerett på møtet fram til det eventuelt blir permanent ekskludert.

Hvis et medlem permanent har mistet sitt medlemskap, kan dette kun gis på nytt ved 2/3 flertall på halvårsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.


Endring:

I listen over krav til medlemmer legges det til en bisetning om at medlemmer kan være med for andre aktiviteter enn interesse i datamaskiner. Interesse for datamaskiner og deres bruk er fortsatt eksplisitt nevnt for å understreke §5.


Begrunnelse:

De senere årene har PVV gradvis gått fra en datalabb for spesielt interesserte til en sosial arena og paraplyorganisasjon for dataentusiaster. I den anledning har styret sett en stadig økning i medlemmer som er medlem primært for det sosiale samværet samt PVVs sekundære aktiviteter slik som brettspill, anime og sosiale arenaer uten drikkepress. Dette er en utvikling styret støtter da vi mener dette er i tråd med §1:

Programvareverkstedet (heretter kalt PVV) har som formål å:

  Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, heretter kalt NTNU
  Være et støtteapparat for disse.

Endringen til lov §5 vil understreke at disse medlemmene og er velkomne uten at PVVs formål endres.

Vedlegg 6

 • §1
  • Skrivefeil: Vitenskapelige

- Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet + Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Det fulle navnet ser for øvrig ut til å inneholde forkortelsen, men det kan nok overses. https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=974767880

  • Inkonsistent: Avslutt første punkt med et punktum

- Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, heretter kalt NTNU + Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, heretter kalt NTNU.

Alle andre punkt i punktlister er avsluttet med et punktum.

  • Inkonsistent: Tegnsetting rundt «heretter kalt»

- Programvareverkstedet (heretter kalt PVV) har som formål å: + Programvareverkstedet, heretter kalt PVV, har som formål å:

Alternativt: - Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, heretter kalt NTNU + Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (heretter kalt NTNU)

 • §3
  • Skrivefeil: Imot

- Vedtak kan skje ved akklamasjon hvis ingen setter seg i mot det. + Vedtak kan skje ved akklamasjon hvis ingen setter seg imot det.

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=imot http://www.korrekturavdelingen.no/sammenskriving.htm

  • Skrivefeil: Berettiget

- Ved lovendringsforslag kreves at minst 2/3 av de fremmøtte, stemmebrerettigete medlemmene stemmer for. + Ved lovendringsforslag kreves at minst 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigete medlemmene stemmer for.

 • §4
  • Preferanse: Dem som

- Styret har også til oppgave å [...] iverksette tiltak overfor de som ikke overholder reglementet. + Styret har også til oppgave å [...] iverksette tiltak overfor dem som ikke overholder reglementet.

Om grammatikkunnskapen min ikke har forfalt fullstendig så er ifølge Språkrådet «de» akseptabelt, men «dem» bedre. https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/De_dem

  • Preferanse: Punktum mellom helsetninger

- Signaturrett gis til leder og kasserer individuelt, styret kan gi signaturrett til andre medlemmer ved behov. + Signaturrett gis til leder og kasserer individuelt. Styret kan gi signaturrett til andre medlemmer ved behov.

 • §5
  • Inkonsistent: Frem og fram

- [...] vil ha stemmerett på møtet fram til det [...] + [...] vil ha stemmerett på møtet frem til det [...]

Aleternativt endre «fremmøtte» i §3: - [...] 2/3 av de fremmøtte [...] + [...] 2/3 av de frammøtte [...]

 • §7
  • Skrivefeil: Enhver

- [...] de fasiliteter PVV til en hver tid disponerer [...] + [...] de fasiliteter PVV til enhver tid disponerer [...]

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=enhver https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/enhver-eller-en-hver

  • Skrivefeil: Genitivsapostrof

- [...] regulert gjennom reglementet for bruk av PVV's rom og utstyr. + [...] regulert gjennom reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr.

Dette ser ut til å være den eneste apostrofen i lovene, så alle andre forekomster av «PVVs» er uten.

 • §8
  • Inkonsistent: Bestemt og ubestemt form

- Å overholde reglement for bruk av PVVs rom og utstyr. + Å overholde reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr.

- [...] ryddeordning som spesifisert i reglement for bruk av PVVs rom og utstyr. + [...] ryddeordning som spesifisert i reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr.

Alternativt endre §7: - [...] regulert gjennom reglementet for bruk av PVV's rom og utstyr. + [...] regulert gjennom reglement for bruk av PVV's rom og utstyr.

I §4 står det at styret utarbeider «et reglement for bruk av PVVs rom og utstyr». Reglementet som finnes på http://www.pvv.ntnu.no/pvv/Reglement har tittelen «Reglement for bruk av PVVs rom og utstyr». Det er uklart hvorvidt §8 refererer til reglementet beskrevet i §4 eller det foreliggende reglementet. Dersom sistnevnte så bør det i §7 og §8 tydeliggjøres at det refereres til navnet på et konkret dokument, og navnet bør eksplisitt introduseres i lovene. Med bestemt form som i §7 virker det tydeligere at det refereres til reglementet beskrevet i §4. Hva det faktiske dokumentet heter trenger ikke være en del av lovene. Selv ville jeg ha endret §8 til å bruke bestemt form.